• Welcome to รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.
 

Webometrics Ranking

เริ่มโดย lpru.ac.th, ก.พ 17, 2022, 07:58 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

lpru.ac.th

Webometrics เพื่อการจัดอันดับเว็บไซต์
Webometrics มีชื่อเต็มว่า Webometrics Ranking of World Universities จัดอันดับโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Labเป็นกลุ่มวิจัยสภาวิจัย ณ กรุงแมดดริด ประเทศสเปน ดำเนินการตั้งแต่ปีค.ศ. 2004(2547) ใช้ชื่อเว็บไซต์ www.webometrics.info เป็นการวัดความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต วัดความสามารถการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพหรือมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University) และกิจกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอันดับเว็บที่มีการเผยแพร่ผลงานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งการจัดอันดับของ Webometricsจะดูจาก
Size (S) คือ จำนวนเว็บเพจจากเว็บไซต์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โดเมนเดียวกัน
Visibility (V) คือ จำนวนลิงค์ที่มีการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงมาจากเว็บภายนอกทั่วโลกที่ลิงค์มายังเว็บเพจที่แสดงถึงการเข้าถึงและผลกระทบของ web publication นั้นๆ
Rich File (R) คือ จำนวนแฟ้มข้อมูลหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในโดเมนเดียวกัน
Scholar (Sc) คือ จำนวนบทความวิชาการ การอ้างอิงบทความทางวิชาการที่ปรากฎภายในโดเมนของมหาวิทยาลัยและสามารถสืบค้นได้ด้วย Google Scholar
เกณฑ์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
โดยCybermetrics Lab ใน Ranking Web Universities January 2021 (Webometrics)

...
...
...
การเปลี่ยนแปลงในการคำนวณของตัวบ่งชี้ ตัวเลขที่ตีพิมพ์ คือ การจัดลำดับ (ต่ำกว่าดีกว่า) มีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถ แต่จะไม่ใช่ค่าที่จะนำมาใช้เพื่อการคำนวณ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญสำคัญเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคหลายประการ (สัญลักษณ์สีแดง) จึงถูกแสดงไว้ดังนั้นตารางดังต่อไปนี้คือการอธิบายระเบียบวิธีวิจัยล่าสุด

INDICATORS   MEANING   METHODOLOGY   SOURCE   WEIGHT
PRESENCE   ตัวบ่งชี้นี้จะไม่ถูกนำมาใช้ต่อไป
VISIBILITY   ผลกระทบที่มีต่อ Content ของเว็บไซต์   จำนวนของ Network ภายนอก หรือ subnet ที่เชื่อมต่อเว็บเพจของสถาบันการศึกษา ( การ normalized และค่าสูงสุดจะถูกเลือก)   Ahrefs Majestic   50%
TRANSPARENCY

(or OPENNESS)

นักวิจัยที่ถูกอ้างอิงสูงสุด   จำนวนของการอ้างอิงจากนักเขียน ลำดับสูงสุด 210 คน (ไม่นับ ค่า outliers 20)   
Google Scholar

Profiles

10%
EXCELLENCE

(or SCHOLAR)

เอกสารงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงสูงสุด   
จำนวนของงานวิจัย 10% สูงสุดของงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงในแต่ละแขนงวิจัย 27 วิชาจาก database ทั้งหมด

ข้อมูลช่วงเวลา 5 ปีตั้งแต่ปี 2016 ถึงปี 2020

Scimago   40%
กรุณาอ่าน : ข้อมูลที่ใช้ได้จริงที่เกี่ยวกับการจัดลำดับ
ตั้งแต่ปี 2004 เว็บการจัดอันดับหรือ webometrics Ranking ซึ่งถูกตีพิมพ์ 2 ครั้งต่อปี มีฐานข้อมูลที่เก็บระหว่างช่วงสัปดาห์แรกๆของเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม โดยมีการชี้แจงและประกาศต่อสาธารณชนในช่วงท้ายของแต่ละเดือน ซึ่งจะครอบคลุมสถาบันการศึกษาขั้นสูงมากกว่า 31,000 แห่งทั่วโลก เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะกระตุ้นให้ทั้งสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ แสดงตัวตนและสะท้อนผลงานอยู่ในเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของพวกเขาได้อย่างแม่นยำ ในกรณีที่ความสามารถของเว็บของสถาบันการศึกษา 1 อยู่ต่ำว่าตำแหน่งความเชี่ยวชาญทางการศึกษาที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ควรพิจารณาพัฒนาเว็บไซต์ ด้านการเข้าถึงและนโยบายความโปร่งใส เพื่อช่วยเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของการตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกัน

ข้อมูลที่เก็บในช่วงระหว่าง วันที่ 1 และวันที่ 20 ของเดือนมกราคม หรือ เดือนกรกฎาคม จะขึ้นอยู่กับฉบับการตีพิมพ์ ตัวแปรแต่ละตัวแปรจะได้มาอย่างน้อย 2 ครั้งในระหว่างช่วงเวลาและค่าสูงสุดซึ่งถูกเลือกมาเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หรือ errors นอกจากนั้นค่า Votality หรือค่าผันผวนของแต่ละ search engine ควรที่จะมีค่าที่สูงมาก ดังนั้นตัวเลขต่าง ๆ จึงสามารถที่จะแตกต่างกันได้ และไม่ง่ายต่อการลอกเลียนแบบ โดยการค้นหานั้นถูกทำในวันต่อๆมา Google info ชื่อว่ามีลักษณะเอนเอียงตามหลัก ภูมิศาสตร์ดังนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆของเราข้อมูลจึงถูกเก็บด้วยการใช้ google.com Mirror โดเมน โดยภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ใน Interface และภาษาสเปน(แบบมาดริด) เป็นตำแหนงที่ใช้ติดตั้ง

การตีพิมพ์ครั้งสุดท้าย จะทำประมาณช่วงท้ายของเดือนมกราคมหรือเดือนกรกฎาคมโดยปกติไม่ทำก่อนวันที่ 28 เราขอจำกัดสิทธิเพื่อการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย โดยส่วนใหญ่ข้อผิดพลาดมักเกี่ยวข้องกับชื่อของสถาบันต่าง ๆ และปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ Data โดยหลักการทั่วไปเราจะไม่พูดคุยเกี่ยวกับตัวเลขหรือให้ค่าข้อมูลดิบเพื่อสนับสนุนการจัดลำดับ

สิ่งที่ไม่ควรทำ

การจัดลำดับของ Webometrics ของมหาวิทยาลัยจะสอดคล้องกับ ปริมาณและคุณภาพของ Content ที่ตีพิมพ์อยู่บนเว็บไซต์ ในช่วงระหว่าง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราได้ค้นพบและต่อสู้กับการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความพยายามที่จะแก้หรือทำให้ลำดับของมหาวิทยาลัยสูงขึ้นในหลายๆกรณี การกระทำที่ผิดจริยธรรมถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรง ดังนั้นจึงมีการร้องขอเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น มาเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น เราจึงจะไม่ทำการตัดสินโทษเพียงฝ่ายเดียว ดัชนีวัดค่าความมีตัวตน หรือ presence และค่าความมองเห็นหรือ visibility จะแสดงตามข้อมูลที่ถูกจัดเก็บและในกรณีที่เกิดข้อสงสัย กรุณาติดต่อ หัวหน้าฝ่ายต่างๆของมหาวิทยาลัย นักเขียน และ/หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเทศหรือเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่น

https://www.lpru.ac.th/webometrics.php

lpru.ac.th

https://arounduniversity.lpru.ac.th/index.php/board,1.0.html
Webometrics เพื่อการจัดอันดับเว็บไซต์
Webometrics มีชื่อเต็มว่า Webometrics Ranking of World Universities จัดอันดับโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Labเป็นกลุ่มวิจัยสภาวิจัย ณ กรุงแมดดริด ประเทศสเปน ดำเนินการตั้งแต่ปีค.ศ. 2004(2547) ใช้ชื่อเว็บไซต์ www.webometrics.info เป็นการวัดความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต วัดความสามารถการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพหรือมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University) และกิจกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอันดับเว็บที่มีการเผยแพร่ผลงานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งการจัดอันดับของ Webometricsจะดูจาก

Size (S) คือ จำนวนเว็บเพจจากเว็บไซต์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โดเมนเดียวกัน

Visibility (V) คือ จำนวนลิงค์ที่มีการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงมาจากเว็บภายนอกทั่วโลกที่ลิงค์มายังเว็บเพจที่แสดงถึงการเข้าถึงและผลกระทบของ web publication นั้นๆ

Rich File (R) คือ จำนวนแฟ้มข้อมูลหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในโดเมนเดียวกัน

Scholar (Sc) คือ จำนวนบทความวิชาการ การอ้างอิงบทความทางวิชาการที่ปรากฎภายในโดเมนของมหาวิทยาลัยและสามารถสืบค้นได้ด้วย Google Scholar

อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับ Webometrics เพิ่มเติมที่ >>> https://www.lpru.ac.th/webometrics.phpทำความรู้จัก 'Google Scholar คืออะไร'
Google Scholar ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 ถูกใช้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของวรรณกรรมทางวิชาการ ที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลอ้างอิงกับแหล่งอื่นๆ และติดตามงานวิจัยใหม่ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ขอบข่ายคร่าวๆ ที่สามารถเข้าถึงได้โดย Google Scholar ทั้งหมดนี้คือส่วนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัยที่มีประสิทธิภาพซึ่งเปิดให้บริการผ่าน Google Scholar

Google Scholar เปิดให้ทุกคนเข้าใช้งานได้ เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการค้นหา ข้อมูลต่าง ๆ เช่น วารสาร เอกสารการประชุม หนังสือวิชาการ วิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ รายงานทางเทคนิค วรรณกรรมทางวิชาการอื่น ๆ จาก งานวิจัยที่กว้างขวาง เป้นต้น
ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจ Google Scholar สามารถช่วยให้ผู้ที่เขียนบทความวิชาการสร้างบรรณานุกรมได้ง่ายขึ้น และทุกคนสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของมันได้

อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับ Google Scholar เพิ่มเติมที่ >>> https://www.lpru.ac.th/googlescholar.phpSDGs คืออะไร เป้าหมาย 17 ประการ มีอะไรบ้าง มาดูกัน
Sustainable Development Goals (SDGs) คือแผนการพัฒนาโลกเพื่อความยั่งยืน
มีเป้าหมายจะขจัดความยากจนให้หมดไป พร้อมๆ กับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกคน ทุกตัว ทุกที่บนโลก แบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
โดยมีองค์การสหประชาชาติ (United Nations) เป็นหัวเรือใหญ่ในการชวนเชิญ 193 ประเทศสมาชิกทั่วโลกมาร่วมมือกันจัดทำขึ้น
โดยมีกรอบระยะเวลา 15 ปีให้แต่ละประเทศวางแผนและติดตามผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 17 ข้อ ภายในปี 2573

 • ขจัดความยากจน (No Poverty)
 • ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรร อย่างยั่งยืน (Zero Hunger)
 • การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and well-being)
 • การศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง (Quality Education)
 • ความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง (Gender Equality)
 • การจัดการน้ำและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation)
 • พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy)
 • การจ้างงานที่มีคุณค่า และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth)
 • ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure)
 • การลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequalities)
 • เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)
 • แผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production)
 • การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)
 • ชีวิตใต้ผืนน้ำ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (Life Below Water)
 • การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life on Land)
 • ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (Peace and Justice Strong Institutions)
 • ความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals)

อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับ SDGs เพิ่มเติมที่ >>> https://www.lpru.ac.th/sdgs.phpเกณฑ์การจัดอันดับจาก SCImago วัดจากอะไร ? ม.ไทยติดอันดับระดับโลกได้อย่างไร ?
ซึ่งวันนี้เราจะนำเกณฑ์การจัดอันดับของ SCImago มาให้ดูกันว่าเกณฑ์การจัดอันดับวัดจากอะไรบ้าง SCImago Institutions Rankings (SIR) จัดอันดับโดยการดึงชื่อและข้อมูลสถาบัน/หน่วยงาน จากฐานข้อมูล Scopus โดยการจัดอันดับนั้นสามารถดูได้ทั้งแบบในภาพรวม คือ ไม่แยกประเภทสถาบัน/หน่วยงาน ไม่แยกตัวชี้วัด และไม่แยกสาขาวิชาในการจัดอันดับ หรือเลือกดูเฉพาะกลุ่ม โดยแยกเป็น
 • ตามประเภทสถาบัน/หน่วยงาน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ Government, Health, Universities, Companies, Non-profit และ All sectors (รวม 5 กลุ่มแรกเข้าไว้ด้วยกัน กรณีต้องการดูการจัดอันดับแบบไม่แยกตามประเภทสถาบัน/หน่วยงาน)
 • ตามตัวชี้วัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ Research rank, Innovation rank, Societal rank และ Overall rank (รวม 3 กลุ่มแรกเข้าไว้ด้วยกัน กรณีต้องการดูการจัดอันดับแบบไม่แยกตามตัวชี้วัด)
 • ประเภทสาขาวิชา ซึ่งแบ่งเป็น 19 กลุ่ม เช่น Agricultural and biological sciences และ Computer science

อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับ SCImago เพิ่มเติมที่ >>> https://www.lpru.ac.th/scimago.phpAhrefs คือหนึ่งในเครื่องมือสำหรับทำ SEO ที่เป็นที่นิยมที่สุด
Ahrefs มีฟีเจอร์มากมายเพื่อช่วยให้เราวางแผน ติดตามผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำ SEO เพื่อให้เราติดอันดับบน Google ได้ ไม่ว่าจะเป็น Backlink Checker, toolbar, keyword research, competitors analysis ไปจนถึงการทำ site audits

โดยจะขอแบ่ง Ahrefs ออกเป็น 5 ฟีเจอร์หลักๆ ดังนี้
 • Site Explorer (วิเคราะห์เว็บไซต์)
 • Keyword Explorer (วิเคราะห์คีย์เวิร์ด)
 • Site Audit (ตรวจสุขภาพเว็บไซต์)
 • Rank Tracker (ติดตามการจัดอันดับ)
 • Content Explorer (วิเคราะห์และออกแบบเนื้อหา)

ศึกษาข้อมูลและวิธีใช้เกี่ยวกับ Ahrefs เพิ่มเติมที่ >>> https://www.lpru.ac.th/ahrefs.php
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.lpru.ac.th/

wtflavaburst


wtflavaburst

audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru

ตอบกลับอย่างรวดเร็ว

ชื่อ:
อีเมล:
shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง