• Welcome to รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.
 

SCImago

เริ่มโดย lpru.ac.th, ก.พ 17, 2022, 08:01 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

lpru.ac.th

SCImago
ซึ่งวันนี้เราจะนำเกณฑ์การจัดอันดับของ SCImago มาให้ดูกันว่าเกณฑ์การจัดอันดับวัดจากอะไรบ้าง SCImago Institutions Rankings (SIR) จัดอันดับโดยการดึงชื่อและข้อมูลสถาบัน/หน่วยงาน จากฐานข้อมูล Scopus โดยการจัดอันดับนั้นสามารถดูได้ทั้งแบบในภาพรวม คือ ไม่แยกประเภทสถาบัน/หน่วยงาน ไม่แยกตัวชี้วัด และไม่แยกสาขาวิชาในการจัดอันดับ หรือเลือกดูเฉพาะกลุ่ม โดยแยกเป็น

1. ตามประเภทสถาบัน/หน่วยงาน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ Government, Health, Universities, Companies, Non-profit และ All sectors (รวม 5 กลุ่มแรกเข้าไว้ด้วยกัน กรณีต้องการดูการจัดอันดับแบบไม่แยกตามประเภทสถาบัน/หน่วยงาน)
2. ตามตัวชี้วัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ Research rank, Innovation rank, Societal rank และ Overall rank (รวม 3 กลุ่มแรกเข้าไว้ด้วยกัน กรณีต้องการดูการจัดอันดับแบบไม่แยกตามตัวชี้วัด)
3. ประเภทสาขาวิชา ซึ่งแบ่งเป็น 19 กลุ่ม เช่น Agricultural and biological sciences และ Computer science
การจัดอันดับแบบรวมทุกตัวชี้วัด (Research, Innovation และ Societal) จะมีสัดส่วน คือ Research 50%, Innovation 30% และ Societal 20%
...
1.Research 50% ประกอบด้วย

normalized impact
excellence with leadership (main contributor)
output (total publications in Scopus)
not own journals output
own journals, international collaboration
high quality publication (Q1)
excellence (scientific outputs that is included in the top 10% of the most cited papers)
scientific leadership
OA, scientific talent pool (total number of different authors from an institution in the total publication output)

2.Innovation 30% ประกอบด้วย
innovative knowledge (an institution cited in patents)
technological impact (percentage of the scientific publication output cited in patents)
patents ( number of patent applications, simple families)

3.Societal 20% ประกอบด้วย
Almetrics ได้แก่ PlumX metrics (mentions in Twitter, Facebook, blogs, news and comments), Mendeley (number of documents that have more than one reader in Mendeley)
number of backlinks
web size (number of pages associated to the instiutions' URL)
การจัดลำดับด้วยการดึงข้อมูลจาก SCOPUS แบบดูภาพรวมหรือแบบเฉพาะกลุ่ม
...
การคำนวณ นั้นนับจาก 5 ปีย้อนจนถึง 2 ปีก่อนปีที่จัดอันดับ เช่น ปีที่จัดอันดับปี 2021 ข้อมูลทั้งหมดที่จะนำมาคำนวณจะดูจากตั้งแต่ปี 2016 – 2022 เป็นต้น อีกทั้ง ในช่วง 5 ปี (เช่น ปี 2016 – 2022) ที่นำมาคำนวณ ในปีสุดท้ายต้องมีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 100 ผลงาน

https://www.lpru.ac.th/scimago.phpEugenesmusy


ErnestVum


HectorNef

 
You definitely made your point!
superior essay writer <a href="https://eseomail.com/">write my mba essay</a> write a bibliography for me

Nathanrib

You actually suggested it perfectly!
write my essay now <a href="https://gseomail.com/">help writing an essay for college</a> can someone do my essay

HectorNef

 
Great write ups. Many thanks!
write a lab report for me <a href="https://eseomail.com/">website to write my essay</a> how to write an about me for a blog

ErnestVum


HectorNef

 
Truly all kinds of wonderful knowledge.
what should i write my descriptive essay about <a href="https://eseomail.com/">can i pay someone to do my essay</a> college essay writers

Nathanrib

 
Nicely put, Many thanks!
write my paper for me yahoo answers <a href="https://gseomail.com/">write my resume for me</a> hire someone to write my college essay

ErnestVum


Lemuelshado

As of late, I happened upon your blog and I have to say that I'm very pleased with the caliber of your articles. The article that piqued my interest was not only informative but also compelling and fascinating, and I just had to express my thoughts.
 
Your devotion to providing a helpful resource for your readers is truly commendable. It is not often that I come across a blog that not only provides useful information but also presents it in a way that is straightforward to understand and grasp.
 
The post in question was particularly well-executed and informative. It was apparent that much energy went into gathering and presenting the data. I appreciated how it was presented in a way that was both captivating and easy to follow. The investigation that went into creating the article was apparent, and it made the content all the more valuable.
 
As someone who is always looking to better and learn, I found the post to be extremely useful. It contained valuable suggestions and tips that I can apply to my own activities. I can't wait to put them into practice and see the results for myself. The practical applications of the suggestions presented in the article are sure to be of great advantage to many readers.
 
Additionally, your writing is praiseworthy. It was not only enlightening, but also entertaining to read. The way you presented the data made it easy to understand and absorb. The tone of the post was compelling and kept me interested from beginning to end.
 
Taking everything into account, I would like to express my gratitude for the outstanding resource you've crafted on this blog. The dedication you show to offering useful content to your readers is genuinely commendable.
 
I am impressed by the greatness of your posts and the effort that goes into producing it. Rarely I encounter a blog that not just provides helpful information but additionally presents it in a manner that is straightforward to comprehend and absorb.
 
The piece that grabbed my interest was not only informative but also interesting. I just had to share my thoughts about it. The practical applications of the ideas introduced in the article are certain to be of substantial advantage to a lot of readers.
 
As someone who seeks perpetual improvement and education, I discovered the article tremendously valuable. It had valuable suggestions and tips that I can apply to my personal endeavors. I cannot wait to apply them and see the effects for myself.
 
If you're in search of a beneficial asset that supplies absorbing and insightful information, I strongly recommend examining
my online platform https://www.twitch.tv/vikaletova. Committed to presenting practical information and pertinent hints, you are certain to come across something that will boost your being and help you in realizing your goals. Don't be reluctant, pay a visit and uncover just how much you could get.
 
Moreover, I found your authoring style. It was not just informative but also enjoyable to go through. The manner you presented the facts made it simple to apprehend and absorb.

Justas

The plugins developed for WordPress serve to enhance the features and functions of a WordPress website, allowing you to build your awesome and functional site https://t.me/wpigaming/648 Customise WordPress with powerful, professional and intuitive fields.

wtflavaburst


ตอบกลับอย่างรวดเร็ว

ชื่อ:
อีเมล:
shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง